โครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ประเภทชุมชน

วันที่ 26 – 29 มิ.ย. 2566 นายโกสัลล์ จุลเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองออ ได้รับเกียรติจากชมรมคนรักในหลวง/พระสงฆ์/สภาวัฒนธรรม จังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นคณะกรรมการธรรรมนิเทศ ในการขับเคลื่อนให้กำลังใจ โครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ประเภทชุมชน เขต อำเภอเมือง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอโนนคูณ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอกันทรารมย์ อำเภอวังหิน และอำเภอพยุห์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ถึงมุมมองต่างๆ ที่หลากหลายในชุมชน เห็นถึงความร่วมมือกันระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน