บุคลากร

นายสำราญ สมบูรณ์

นายสำราญ สมบูรณ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวลดาวัลย์ ท้องที่

นางสาวลดาวัลย์ ท้องที่

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นางสาวกัญญาภัทร บุญสังข์

นางสาวกัญญาภัทร บุญสังข์

ตำแหน่ง ครู
นายมงคล บุญเพิ่ม

นายมงคล บุญเพิ่ม

ตำแหน่ง ครู
นางสาวหัสถยา คูซอด

นางสาวหัสถยา คูซอด

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาววรรณภา บุญธรรม

นางสาววรรณภา บุญธรรม

ตำแหน่ง ครูธุรการ
นางสาวศิริวรรณ วังทอง

นางสาวศิริวรรณ วังทอง

ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวยุพาพร หันแถลง

นางสาวยุพาพร หันแถลง

ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)