โรงเรียนบ้านหนองออ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านหนองออ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ปีการศึกษา 2566 เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ