โรงเรียนบ้านหนองออได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ปี 2566

โรงเรียนบ้านหนองออได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยมี นายปวิช รัตวาลย์ นายอำเภอพยุห์ พร้อมด้วยนายธนัชกฤษ บุดดีเสาร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน

บริหารงานปกครองอำเภอพยุห์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอพยุห์ สาธารณสุขอำเภอพยุห์ ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า และตำบลอื่นๆ ประธานกลุ่ม CEO พยุห์ ,ผู้บริหารสถานศึกษา ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, ปศุสัตว์อำเภอ สกร.อำเภอ,ไฟฟ้าอำเภอ ,ประธานสภาวัฒนธรรม, กองร้อย อส.พยุห์ ที่ 22 และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ “อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ “เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวาระจังหวัดศรีสะเกษ “โดยทางอำเภอพยุห์ได้ให้บริการ ประชาชนในรูปแบบศูนย์บริการร่วมตามแนวทาง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่เชิงรุก โดยบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ภายใต้ “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล