โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตำบล ประจำปี 2566

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านหนองออ นำโดย นายโกสัลล์ จุลเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองออ คณะครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตำบล ประจำปี 2566 ณ วัดบ้านบก ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นคนดี มีความรู้คู่กับคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสีลสาราภินันท์ รองเจ้าคณะอำเภอพยุห์ เป็นพระวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้