กิจกรรมให้นักเรียนเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านหนองออ ได้มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อเป็นตัวแทนขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข อยู่ในระบอบประชาธิปไตยและปฏิบัติตามกฏของโรงเรียนอย่างเคร่งคัด