กิจกรรม “วันไหว้ครู” ปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านหนองออ ได้จัดกิจกรรม “วันไหว้ครู” เพื่อให้ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น กตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ รำลึกในพระคุณของครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้จะทำให้ครูและศิษย์เล็งเห็นคุณธรรม จริยธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีการศึกษา 2566